اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه مردم را به حضور در انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها دعوت کرد

1396/2/15

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با توجه در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها با صدور بیانیه ای به تحلیل شرایط پرداخته و مردم را به مشارکت در انتخابات و رای به روحانی در ریاست جمهوری و شوراها دعوت نموده است. متن کامل این بیانیه بشرح زیر است :

به نام خدا :

در آستانه یکی از مهمتری وسرنوشت سازترین مراحل تاریخی این سرزمین قرار گرفته ایم . انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات شوراهای شهر و روستا، که درنخستین با رای مستقیم جمهور مردم سکان امور اجرایی به دست برگزیده آنان سپرده می شود و در دومین زمینه دخالت قانونمند مردم در اداره شهر وروستا فراهم می شود. اگر چه درهمه سال های پس از انقلاب تاکید برحساسیت شرایط موجب کاهش حساسیت ودرمواردی کم توجهی به پدیده انتخابات شده است ولی به دلیل مجموعه ای از فعل وانفعال ها ودگرگونی های منطقه ای و بین المللی و شرایط داخلی کشور می توان به درستی از حساس بودن این مرحله تاریخی سخن گفت وپیامدهای این گذر تاریخی را به تحلیل وبررسی نشست.

۱ - دردوران جنگ تحمیلی که انبوهی از سرمایه انسانی و امکانات مادی ومعنوی را از ما گرفت وکمبودهای مالی و هزینه های جنگ و زندگی مردم توان ملی و مالی را به تحلیل برد توانایی تحسین برانگیز مدیران سیاسی وفداکاری ملی با حضور داوطلبانه درمیدان های نبرد و اعتماد به اداره کنندگان کشور وسربازان وطن دوران سخت ولی اقتحار افزینی را رقم زد. مدیریت انقلابی و فداکارانه دولت و نخست وزیر پرکار وسخت کوش و انقلابی آقای مهندس میر حسین موسوی اداره کشوررا با کمترین میزان در آمدها ممکن ساخت. این شیوه ازمدیریت و کنار آمدن با دشواری ها و پشتیبانی امام از دولت و همراهی گسترده ملت ازهمه گروه های قومی و مذهبی و دینی و شهری و روستایی و طبقات اجتماعی گوناگون را نیز با خود داشت ودریک همبستگی غرور آفرین مرزهای این سرزمین با آن همه دسیسه وبرنامه ریزی و هم پیمانی شرق وغرب درهم نشکست وجوانان بسیاری سر بر سر این پیمان نهادند وارتشیان وسپاهیان وبسیجیان ایران کهن را ماندگار وسرافراز درپهته تاریخ پاسداری کرده واستوار برپای نگه داشتند .

۲ - دردورانی که به عنوان سازندگی شناخته می شود و با تغییر قانون اساسی ریاست جمهور سکاندار اداره کشور می شود ویرانی های ناشی از جنگ طولانی و ویرانگر و پرداختن به پیامدهای جنگ اولویت مهم کشور گردید و تلاش های بسیاری برای ساختن و سازندگی به کار افتاد و برنامه های توسعه ای زمینه گذر از شرایط دشوار جنگ را فراهم ساخت. آقای هاشمی که تجربه بزرگ اداره ومدیریت جنگ را برعهده داشت و با پذیرش قطعنامه در پابان یافتن جنگ نقش مهمی ایفا کرده بود استفاده از مجموعه امکانات وتوانایی های شکل گرفته و باقی مانده ازجنگ را راهی برای ساخت کشور می دانست ودرکنار همه اینها کاهش تنش های سیاسی و حل مشکلات سیاسی با کشورهای منطقه را نیز درراهبردهای سیاسی دولت سازندگی جای داد.

۳ - ورود به دوران اصلاحات با تاکید بر قانون گرایی و آزادی های فردی و اجتماعی و پذیرفتن حق مخالف و ابراز مخالفت ؛ و آزادی رسانه ها دوران تازه و با شکوهی را رقم زد. ارائه چهره ای تازه از ایران و رابطه ای مناسب با کشورهای پیرامونی وقدرت های جهانی و مدیریتی آگاه و هوشمند به افزایش سرمایه اجتماعی کشور منجرشد و اتضیاط برنامه ریزی شده مالی رشد مناسب اقتصادی و رفاه نسبی را برای مردم به ارمغان آورد و همه شاخص های اقتصادی نشان از ورود کشور به مرحله ای تازه از پیشرفت وتوسعه داشت و اقای خاتمی با تکیه براصول اصلاحات ومشی اصلاح طلبی که با پشتوانه دانش نظری و مطالعات تاریخی همراه بود زمینه رشد کشور را درهمه امور فراهم کردند. پایان مدیریت اصلاحات دراداره کشور بدنه اجتماعی کشور را از اصلاح طلبی و روش های اصلاحی دور نکرد و آموزه های آن دوران نقش مهمی درنگرش واندیشه ایرانیان به یادگار گذاشت

۴ - دولت های نهم ودهم با رویگردها و برنامه ریزی های تازه دوران پس از دولت اصلاحات را رقم زد. موضع گیری های نادرست و عدم شناخت از روابط بین المللی و تکیه بربرداشت های ساده وهیجانی و سخنرانی های شعاری کشوررا وارد مرحله بسیار دشوار وحساب نشده ای کرد. دامنه تحریم های چند جانبه و بین المللی به گونه ای پیش رفت که امکان دسترسی کشور به منابع ارزی را ازمیان برده و به مرحله نفت دربرابر غذا نزدیک می شدیم. شاید بشود این دوران را هم دوران شگفتی ها نام گذاشت که با درآمدهای بی سابقه نفتی رشد منفی شش و هشت دهم درصدی اقتصادی برای کشور دست و پا شده است وبه بهانه دور زدن تحریم ها بزرگترین فسادها ودستبردهای به بیت المال به جای مانده است وبا این همه در آمد براساس آمار رسمی شغلی هم ایجاد نشده است.

۵ - تصمیم تاریخی مردم ایران با آنکه با رد صلاحیت ها ومحدودیت ها و تنگناها دامنه انتخاب وسیع وگسترده نداشته ولی با درک شرایط واستفاده از ظرفیت ها باسپردن زمام امور به دست آقای روحای دوران تاره ای را رقم زد که بازگشت ایران به جامعه جهانی وبرداشته شدن تحریم ها وکاسته شدن از دامنه دشمنی ها از شاخصه های مهم آن است. با توافق نامه هسته ای و رفع تحریم ها ایران با گفتگویی هوشمندانه وبا تکیه برتوان کارشناسی نیروهای کارآمد و آشنا به حقوق و روابط بین الملل از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شد وچه کسی است که نداند پیامدهای بافی ماندن کشوری در ذیل این فصل چه پیامدهای شوم و ناگواری را رقم می زند. آنچه در دولت های نهم ودهم براین کشور گذشته است چنان نیست که به سرعت و بایک دوره چهار و یا هشت ساله ازبین برود . آثار ان روشها و رفتارها و شیوه مدیریت و هرز روی منابع مالی و ازبین رفتن سرمایه اجتماعی سال های سال باقی خواهد ماند.

۶ - واقعیت سیاسی امروز ایران وورخدادها گوناگون و شرایط منطقه ای و رقابت قدرت های جهانی و برجای ماندن پاره ای از مشکلات و تنگناها و پرسش های بسیار در روابط منطقه ای و بین المللی راهی جز اندیشیدن و عمل کردن براساس خرد و منطق پیش پای ما قرار نمی دهد، راهی که به کاهش دشواری ها وتنگناها منجرشده واز آسیب به منافع ملی کم کند.

۷ - مجمع نمایندگان ادوار مجلس به عنوان بخشی از جامعه اصلاح طلبی ایران مطالبات وخواسته های اصلاحی فراوانی را دارد. مشی اصلاح طلبی راهی برای حل مشکلات تاریخی این سرزمین است. تاریخ به عنوان آموزگاری چیره دست ما را به اندیشیدن و درس گرفتن و پرهیز از آزمون و خطاهای تازه تر فرا می خواند. افت و خیزهای تاریخی و پیروزی و شکست های پی درپی دربرابر چشمان ما قرار گرفته است. دست پیدا نکردن به بخشی از مطالبات ودرخواست ها موضوعی نیست که بتوان با پرده پوشی از آن گذشت ولی روی گردانی از مشی جاری نیز راهی برای رسیدن به خواسته های اساسی نیست. اصلاحات رویکردی پایدار و تاریخی است که بسیار فراتر ازروش های جاری است. مشی اعتدالی نیز در راستای اصلاح طلبی است.

۸ - محمع نمایندگان همراه باسایر گروه ها و سازمان های اصلاح طلب و براساس رهنمودهای رهبری اصلاحات جناب آقای سید محمد خاتمی، آقای روحانی را به عنوان گزینه برتر در انتخابات پیش رو در میان نامزدهای موجود دانسته و از ملت بزرگ ایران می خواهد برای ادامه راه و گشوده شدن گره ها و رفع تنگناها و پرهیز از وارد شدن به مرحله ناشناخته ای از حیات سیاسی کشور با حضور گسترده درانتخابات ۲۹ اردیبهشت رای خود را به نام آقای حسن روحانی ثبت کنند.

۹ - آقای جهانگیری مطالبات بخش اصلاح طلب جامعه را با صدای رساتر اعلام کرده و با تکیه برمنابع آماری معتبر نشان داده است که دوران اصلاحات ومدیریت جناب آقای خاتمی شکوفاترین دوره تاریخی ایران پس از انقلاب بوده است. بیان واقعیت های اجتماعی و تاریخی و پرده برداری ازابهام ها درک روشن تری از رخدادهای سیاسی را به مردم ارائه داده است. این تلاش ها و پرداختن به گفتمان اصلاح طلبی به عنوان گفتمانی اصیل و جریانی ریشه دار و تاریخی و دارای جایگاه بالا در بدنه اجتماعی شایسته سپاسگزاری وقدردانی ویژه است.

۱۰ - درمورد انتخابت شوراهای شهر وروستا تاکید براصل شورا به عنوان اجرای بخشی از مطالبات تاریخی در درجه نخست اهمیت قرار دارد و توجه به این امر مهم نباید درمبارزات انتخاباتی به فراموشی سپرده شود. اداره شهرهای بزرگ وکلان شهرهایی همانند تهران با آسیب های فراوان ناشی از مدیریت های نادرست و ازدست رفتن فرصت ها واستفاده نکردن از توانمندی ها و برنامه ریزی های مبتی براصول شهرسازی نوین مارا با دشواری های بسیاری رو به رو کرده و در اینده نشانه های بیشتری بروز وظهور خواهد کرد. تاکید بر دانش و تعهد و کارآمدی و توجه به اهمیت زیست شهری وداشتن شهر سالم و با نشاط بیش از هر چیزی باید مورد توجه مردم قرار گیرد. هماهنگی و همراهی مبنتی بر اینده نگری مهم ترین بخش کاری اصلاح طلبان دراین مرحله تاریخی است. فرصت انتحابات زمانی برای بیان مطالب ودرخواست ها وبیان مشکلات ونشان دادن راه حل هاست.

۱۱ - همبستگی ملی و سهیم دانستن همه ایرانیان در تعیین حق سرنوشت و شایسته سالاری با توجه به تفاوت های فرهنگی وقومی ومذهبی مهم ترین نشانه خرد گرایی و آینده نگری است. تا کید مجمع نمایندگان بهره گیری از ظرفیت های نهفته واشکار نیروهای انسانی گسترده ای است که آمادگی خودرا برای خدمت به شهروندان وانجام رسالت خویش اعلام کرده اند. ایران برای همه ایرانیان وهمه برای ایران راهی به سوی آینده ای روشن وسرشار از امید واعتماد خواهد بود .

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.