اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

برای مردم پدری کرد

1395/10/20
فخرالسادات محتشمی‌پور

رفته ایم دیدن ریحانه. پدر و مادرش بیش از خودش شادند. من هم می خواهم شادی کنم بعد از یک روز کاری سخت و پرتنش که دور از جان مثل بعضی از آن روزهای سخت و نحس و نکبتی حبس همسرجان معده درد آمده سراغم ولی می خواهم لذت آمدن ریحانه را مثل یک مسکن و آرام بخش نوش جان کنم. خبر ناگهانی است! هنوز بستری شدن در بیمارستان شهدا را هضم نکرده بودیم که نوشتند تمام شد. تمام شد؟ مگر می شود هنوز به او نیاز است این را همه می دانند و خدا از بنده هایش عالم تر است! دوستی می گوید باید از بی بی سی بشنویم …تا مطمئن شویم!

دومین نفری که در آن روزهای کودتایی پناهمان داد بعد از آقای خاتمی، آقای هاشمی بود. رفته بودیم دفترشان. عفت خانم هم بود. و ما خانواده های زندانیان سیاسی رفتیم و درددل کردیم و با هم بغض کردیم و اشک ریختیم و سبک شدیم و برگشتیم. همین. عفت خانم می گفت از کسی کاری برنمی آید پاسدارهای خودمان را هم گرفته اند! آن روزها هنوز بچه هایشان را نگرفته بودند و هنوز داشتند برایشان پرونده سازی می کردند. من گفتم متاسفانه بی بی سی شده تنها راه ارتباطی ما با مردم چون در داخل کشورمان تریبون در اختیارمان نیست و ما هم نمی توانیم اجازه بدهیم که اخبار را وارونه و تحریف شده منتشر کنند و در روز روشن دروغ بگویند مثلا بگویند تاجزاده را در خانه تیمی پر از اسلحه گرم و سرد گرفته ایم.

خوب پدری کرد برای خانواده های زندانیان سیاسی. همان دست نوازشی که بر سر بچه ها می کشید و همان سخنان مهرآمیز و توصیه به صبر و شکیبایی و همان هم دردی ها و دلجویی ها غنیمت بود.

تکرار کردیم این دیدارها را با خانواده های زندانیان سیاسی و فکر کنم در آخرین دیدار بود که مادر دکتر علیرضا رجایی هم به سختی از پله ها بالا آمد و دیر رسید به جلسه و آقای هاشمی با صدایی لرزان گفت من از این مادرها خجالت می کشم که با این سختی می آیند این جا و کاری هم برایشان نمی توانیم بکنیم.

و مادر دکتر رجایی چقدر حرف داشت برای گفتن از مظلومیت فرزندش که جرمش کسب آرای مردم تهران در مجلس ششم بود.

باید این خاطرات را بنویسیم نباید یادمان برود آن چه شد و آن چه کردند و نباید یادمان برود همراهان بی منت و بی ادعا را.

در خانه ریحانه آزاده تازه رها شده از بند خبر تلخ رفتن آیت الله را می شنویم و یکی یکی تلفن هایی را جواب می دهیم که مثل ما نمی خواهند خبر را باور کنند.

خبرنگار می گوید: می شود حستان را بگویید می گویم: شرایط مناسبی نیست برای گفتن باشد برای بعد. می گوید: کوتاه بگویید. می گویم: خوب پدری کرد برای مردم در آن روزهای پر از بهت و شوک و حیرت و بی پناهی و خوب همراهی کرد با مردم آسیب دیده و بی پناه و با خانواده های مظلوم زندانیان سیاسی. می گوید: این ها را که نمی شود نوشت. می گویم: من همین چیزها را بلدم. اما این را هم بنویسید که به تاریخ خدمت کرد آقای هاشمی با خاطره نویسی ها و مستندسازی ها و جلوگیری از تحریف تاریخ و دستش درد نکند خوب نوشت و خدایش رحمت کند که با عزت رفت…

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.